فکر بکر

نحوه برخورد با افراد اعصاب خورد کن

ما همواره با افرادي در زندگي مواجه مي باشيم كـه درك كردن و مصاحبت با آنها تا حدودي دشوار است. ايـنـگـونـه افراد كه از ديد ما ممكن است غير عادي بـه نظر آيـنـد، در همه جا وجود دارند و ما مجبوريم  كه به نوعي با آنها كنار بياييم.

در زير به برخي از خصوصيات اين افراد اشاره ميكنيم:

1- آدم فضول: به زندگي همه سرك ميكشد - مانند يك نـگهـبـان سمج در امور ديگران مداخله مي كند - شايـعـه  پراكني ميكند.

2- هميشه مخالفت كننده: سـلـطه جـو - پرخاشگر - قلدر -  با همه چـيـز در ضـديـت ميباشد.

3- مردد: عـدم صـراحـت - تـصـمـيـم گـيري را به تعويق مي اندازد - مـسـايـل را نـاديـده ميگيرد.

4- هميشه شاكي: مدام شكوه و گلايه كرده اما هيچ كار مثبتي انجام نميدهد.

5- بدبين: منفي باف - منتقد - هميشه ميگويد:اين كار عملي نيست.

6- تـنبل: تـرسو است و از ريسك كردن واهمه دارد - بـي روح وخسته كننده اسـت - در برابر تغيير و تحول مقاومت مي كند.

7- عقل كل: مصمم و رقابت جو - تحميل كننده و از خود راضي - ديگران را احمق فرض ميكند.

8- تظاهر به خوبي: نـيـاز مـبرمي به توجه و مورد پذيرش قرار گرفـتـن از سوي ديگران دارد - در تنهايي فرد كاملا متفاوتي است - مقابل ديگران تظاهر به نجابت ميكند.

9- فضايي: در دنياي خودش زندگي مي كند - به مـحرك هـاي مـعمولي واكنش نشان نميدهد -متفاوت با ديگران - نا اميد كننده.

10- انفجاري: غير قابل پيشبيني - فرياد ميكشد و ديگران را مرعوب كرده و ايجاد تنش ميكند - بي احساس - عصبي و بدون كنترل.

11- سوء استفاده گر: ديگران را براي رسيدن به اهدافش فريب ميدهد - از مسئوليت طفره ميرود - با القاء احساس گناه، ديگران را متقاعد ميسازد.

12- زياد گريه كن: تـمايـل بـه گـريه و اخم - با بدخلقي، دمدمي مزاجي و بـر انگيختن احساس ترحم ديگران را كنترل مي كند - يا با سكـوت طـولاني مـدت بـه مـقـصـود خـود ميرسد - بي مسئوليت و زودرنج ميباشد - مانند كودكان رفتار ميكند.

13- قرباني شده: منفي ترين نگرش را به زندگي دارد - تمايل به دامن زدن به زيانها، بلاها و مشكلاتش دارد - احساسات منفي بسيار را به دوش ميكشد.

14- طعنه زن: هـميشه ديگران را تمـسخر كـرده و با سـخـنان نـيـشدار و طـعـنـه آمـيـز ديگران را تحقير ميكند.

اكنون براي مقابله با افراد مذكور از راهكارهاي ذيل بهره ببريد:

روشهاي برخورد با افراد مخل اعصاب

1- اعتماد بنفس خود را از دست ندهيد.

2- به خاطر داشته باشيد كه واكنش شديد تنها كارها را بغرنج تر و وخيم تر ميكند.

3- انتظارات واقع بينانه داشته باشيد. كاري از فرد نخواهيد كه قادر به انجامش نباشد.

4- از تـغيير دادن فرد خودداري ورزيد. بپذيريد كه قادر به تغيير دادن وي نمي بـاشـيـد امـا مي توانيد واكنش خود را نسبت به رفتار وي تغيير دهيد.

5- اجـازه نـدهيـد شـما را بـازي دهـد. مـمـكن است با بـرانـگيـخـتـن احـساس گـنـاه و يا مسئوليت از شما سوء استفاده كند. از بازيهاي احساسي وي بر حذر باشيد.

6- خود را برده او نكنيد. با خود صادق باشيد و بياموزيد كه چگونه   " نه" بگوييد.

7- روحـيـه و رويـه منـاسب خـود را حـفظ كنيد. حفظ آبرو و اعـتـبار از دشـوارتـريـن كـارهـا مي باشد. اجازه ندهيد خشم، نفرت و تلخكامي ريشه بدوانند.

8- بي درنگ با فرد مقابله كنيد. با به تعويق انداختن مقابله با فرد، تنها مسئله را وخيم تر ميگردانيد.

9- رحم و شفقت جوانمردانه اي را از خود نشان دهيد. اما براي مقابله با ديگران بايد به نكات زير نيز توجه كافي مبذول داريد:

1- مقابله شما در خلوت و خصوصي باشد نه در انظار عمومي.

2- به محض برخورد نامناسب با فرد مقابله كنيد. مقابله را به تاخير نيندازيد.

3- تنها در مورد يك موضوع در آن واحد بحث و گفتگو كنيد.

4- هنگامي كه نظر خود را بيان كرديد ديگر آن را مرتبا تكرار نكنيد.

5- تنها به رفتار فرد اشاره كنيد نه خود فرد.

6- از طعنه زدن بپرهيزيد.

7- از بكارگيري واژه هاي"هميشه" و "هيچ وقت" بپرهيزيد.

8- انتقاد خود را در قالب پيشنهاد و يا پرسش مطرح سازيد.

9- از آنكه با فرد مقابله كرده ايد پوزش نخواهيد.

10- تعريف و تمجيد را فراموش نكنيد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر  راجع به چگونگی برخورد با افراد مختلف در قالب صوتی اینجا را کلیک کنید

+ نوشته شده در  جمعه ۲ اسفند۱۳۸۷ساعت 12:21  توسط مسعود  |